Fritidshem åk 4-6

Öppettider
måndag - fredag 14.00 - 17.00 (mellanmål serveras kl.14:00)

Sök plats på Qbens fritidshem
Bor du i annan kommun?I styrdokumentet Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Fritidshem (2014) beskrivs att fritidshem är en del av skolväsendet och ska vara ett stimulerande komplement till de skolverksamheter som ingår i ungas skolplikt, ex förskola, grundskola och specialskola. Fritidshemmet ska stimulera och utveckla eleven och utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven, grupper och behov hos både individen och gruppen. Verksamheten ska kännas trygg, stimulerande och meningsfull för eleven. En väg att få elever att känna en meningsfullhet med verksamheten är att göra hen delaktig och ge hen inflytande över utformningen av verksamheten. Det står även att eleverna ska ”ha kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.” (Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Fritidshem; 2014)

I styrdokumentet Lgr 11 (2011) beskrivs övergripande mål och läroplaner för all skolverksamhet i Sverige. Här ingår alltså även fritidshemmet. I första stycket som handlar om skolans grundläggande värden står att:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på” (Lgr 11; 2011)
Det är alltså av högsta vikt att barn och unga lär sig demokratiska värderingar, med allt som det innebär. Det står även att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleven inför att aktivt delta i samhällslivet. Den ska även utveckla elevens förmåga att ta ett eget ansvar och utöva sitt inflytande. Detta bör göras genom att eleven deltar i planering och utvärdering av den dagliga verksamheten. Eleven ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar.